Gra miejska FairTrain

“X Jubileuszowa Gra Miejska FAIR TRAIN,

tym razem online”

O GRZE:

Grę od 2007 roku wspierały różne międzynarodowe inicjatywy. Dzięki możliwości udziału w nich gra w ogóle miała swój początek. Oto historia gry i projektów wspierających krok po kroku: HISTORIA GRY – KLIKNIJ

Od 2020 wspiera nas Genially.

ABOUT A GAME:

Since 2007, the game has been supported by various international initiatives. Actually, thanks to the possibility of participation in them, the game in general had its beginning. Here is the story of the game and step-by-step support projects:

PAST HISTORY OF THE GAME CLICK

CELE GRY:

● upowszechnianie wśród młodzieży, nauczycieli/ek oraz mieszkańców/ek Śląska treści z zakresu edukacji globalnej ze szczególnym uwzględnieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju

●zwrócenie uwagi uczestników/ek na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań i zaplanowania działań

● zachęcenie młodzieży do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym

● rozwijanie u młodzieży kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznego myślenia, współpracy i odpowiedzialności

OBJECTIVES OF THE GAME:

● dissemination of contents in the field of global education to young people, teachers and residents of Silesia region, with particular emphasis on the Sustainable Development Goals

● drawing participants’ attention to global challenges and problems, as well as getting them to look for solutions and plan activities

● encouraging young people to be active in making the world more just and friendly

● developing key competences in the youth, with particular emphasis on the skills of critical thinking, cooperation and responsibility